Podmienky

Fyzické osoby / Občan SR / Zahraničný klient
 • Občiansky preukaz/ ID Card International (USA, Canada, Australia)
 • Pas (zahraničný klient)
 • Vodičský preukaz skupiny B vodiča platný minimálne 24 mesiacov
 • Driver licence - International
 • Platobná karta
 • Depozit (150-800Eur podľa typu vozidla)
Živnostníci / Právnické osoby
 • Výpis z obchodného registra (živnostenský list), nie starší ako 3 mesiace
 • Osvedčenie o registrácií DIČ
 • Plná moc od štatutárneho zástupcu nie staršia ako 3 mesiace
 • Vodičský preukaz skupiny B vodiča platný minimálne 24 mesiacov
 • Občiansky preukaz alebo pas vodiča
 • Depozit (podľa typu vozidla) pri Rámcovej zmluve depozit neplatí

 

Základné podmienky

 • Minimálny vek vodiča je 23 rokov.
 • Vodič musí mať vodičské oprávnenie minimálne 24 mesiacov.
 • Potrebný platny OP alebo Pass a VP.
 • Platit sa môže v hotovosti alebo platobnou kartou.

Dĺžka prenájmu v autopožičovni

 • cena prenájmu krát počet dní podľa cenníka.
 • nájazd kilometrov je stanovený podľa počtu dní a bude vyčíslený v cenovej ponuke.
 • V prípade neodovzdania voidla v otváracích hodinách sa účtuje do ceny prenájmu ďalší deň na základe cenníka.
 • Dlhodobý prenájom vozidla znamená prenájom vozidla na viac ako 1 mesiac.
 • 1 mesačný prenájom = nájazd 4 500 km

Objednávka a rezervácia vozidla

Nájomcovi bude dodaný typ vozidla a doplnkov, podľa potvrdenej rezervácie na základe objednávky nájomcu. Potvrdenie objednávky je nájomcovi zaslané na kontakt pre potvrdenie rezervácie, ktorý je uvedený v objednávke. Ak si nájomca vozidlo neprevezme najneskôr hodinu po dohodnutom čase jeho objednávka bude zrušená.

Dĺžka prenájmu a termín prenájmu môžu byť zmenené aj po konečnom potvrdení objednávky. Preobjednanie zo strany nájomcu je možné min. 48 hodín pred začatím prenájmu, pokiaľ je konkrétne vozidlo na zmenenú dobu k dispozícií. Rezervácia je potvrdená po zaslaní záväznej objednávky z Vašej strany na odpoveď ponuky, ktorú sme zaslali na Váš e-mail.

V prípade problémov môže nájomca volať 24 hodín denne na tel. č.: +421 918 963 988

Cesta do zahraničia

 • S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej Únie. Treba tuto informáciu nahlásiť.
 • Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, Srbsko, Ukrajina, bývalé štáty ZSSR.
 • Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa.

Ďalšie informácie

 • Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle.
 • Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu.
 • Pri neprevzatí vozidla v danom termíne sa Vaša rezervácia ruší po uplynutí dvoch hodín od času rezervácie.
 • Vozidlo dostanete plno natankované, čisté z vnútra aj z vonku a tak isto sa aj odovzdáva.
 • Cena za prenájom vozidla a depozit sa platia pri preberaní vozidla a podpise zmluvy.
 • Uvedené ceny za prenájom sú bez DPH.
 • Poplatok za bezné znečistenie vozidla je 20€.
 • Poplatok za neprimerané znečistenie vozidla je 40€.
 • V prípade znečistenia sedadiel a interieru (flaky na sedadlách, vyliate nápojde na sedadlách, škvrny a podobne) je poplatok za tepovanie sedadla 80€.
 • Vozidlá sú nefajčiarske. Zmluvná pokuta vo výške 150,-EUR za každý prípad fajčenia vo vozidle (popol vo vozidle, zápach po cigaretách a pod.).

Ochrana osobných údajov

Uzavretím zmluvy nájomca udeľuje prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prenajímateľ uchováva osobné údaje poskytnuté nájomcom výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami a prípadnými tretími stranami po dobu desiatich rokov.

Osobné údaje nájomcu budú poskytnuté tretím stranám iba v prípade poistenej udalosti, prípadne nedodržania zmluvných podmienok za účelom zabránenia nezákonnej činnosti.

Veľmi si ceníme dôveru, ktorú ste preukázali našej spoločnosti. Radi by sme zdôraznili, že s údajmi, ktoré ste nám zverili, budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a budeme ich používať len na účely, na ktoré ste nám dali Váš súhlas.