Podmienky

Fyzické osoby / Občan SR / Zahraničný klient
 • Občiansky preukaz/ ID Card International (USA, Canada, Australia)
 • Pas (zahraničný klient)
 • Vodičský preukaz skupiny B vodiča platný minimálne 24 mesiacov
 • Driver licence - International
 • Platobná karta
 • Depozit (150-800Eur podľa typu vozidla)
Živnostníci / Právnické osoby
 • Výpis z obchodného registra (živnostenský list), nie starší ako 3 mesiace
 • Osvedčenie o registrácií DIČ
 • Plná moc od štatutárneho zástupcu nie staršia ako 3 mesiace
 • Vodičský preukaz skupiny B vodiča platný minimálne 24 mesiacov
 • Občiansky preukaz alebo pas vodiča
 • Depozit (podľa typu vozidla) pri Rámcovej zmluve depozit neplatí

 

Základné podmienky

 • Minimálny vek vodiča je 23 rokov.
 • Vodič musí mať vodičské oprávnenie minimálne 24 mesiacov.
 • Potrebný platny OP alebo Pass a VP.
 • Platit sa môže v hotovosti alebo platobnou kartou.

Dĺžka prenájmu v autopožičovni

 • cena prenájmu krát počet dní podľa cenníka.
 • nájazd kilometrov je stanovený podľa počtu dní a bude vyčíslený v cenovej ponuke.
 • V prípade neodovzdania voidla v otváracích hodinách sa účtuje do ceny prenájmu ďalší deň na základe cenníka.
 • Dlhodobý prenájom vozidla znamená prenájom vozidla na viac ako 1 mesiac.
 • 1 mesačný prenájom = nájazd 4 500 km

Dopyt, Objednávka a rezervácia vozidla

Overenie dostupnosti/dopyt si klient môže vyplniť v prípade overenia či bude vozidlo dostupné vo Vami stanovanom termíne ak idete na dovolenku alebo budete mať vozidlo v servise či plánujete nákupy v zahraníči. Overenie dostupnosti dostanete na uvedený e-mail ktorý ste zadali a na e-mail príde automatycký dopyt s informáciu a cenou konkrétneho vozidla. Pokračovnaie na rezerváciu si viete potom už riešiť sami automaticky pomocou rezervačného systému na základe cenovej ponuky kde si vozidlo môžete rezervovať alebo stornovať.

Nájomcovi bude dodaný typ vozidla a doplnkov, podľa potvrdenej rezervácie na základe objednávky nájomcu cez objednávkový formulár. Potvrdenie objednávky je nájomcovi zaslané na e-mailový kontakt pre potvrdenie rezervácie, ktorý je uvedený v objednávke. Ak si nájomca vozidlo neprevezme najneskôr hodinu po dohodnutom čase jeho objednávka bude zrušená.

Dĺžka prenájmu a termín prenájmu môžu byť zmenené aj po konečnom potvrdení objednávky. Preobjednanie zo strany nájomcu je možné min. 48 hodín pred začatím prenájmu, pokiaľ je konkrétne vozidlo na zmenenú dobu k dispozícií. Rezervácia je potvrdená po zaslaní záväznej objednávky z Vašej strany na odpoveď ponuky, ktorú sme zaslali na Váš e-mail.

V prípade problémov môže nájomca volať 24 hodín denne na tel. č.: +421 918 963 988

Cesta do zahraničia

 • S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej Únie. Treba tuto informáciu nahlásiť.
 • Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, Srbsko, Ukrajina, bývalé štáty ZSSR.
 • Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa.

Ďalšie informácie

 • Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle.
 • Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu.
 • Pri neprevzatí vozidla v danom termíne sa Vaša rezervácia ruší po uplynutí dvoch hodín od času rezervácie.
 • Vozidlo dostanete plno natankované, čisté z vnútra aj z vonku a tak isto sa aj odovzdáva.
 • Cena za prenájom vozidla a depozit sa platia pri preberaní vozidla a podpise zmluvy.
 • Uvedené ceny za prenájom sú bez DPH.
 • Poplatok za bezné znečistenie vozidla je 20€.
 • Poplatok za neprimerané znečistenie vozidla je 40€.
 • V prípade znečistenia sedadiel a interieru (flaky na sedadlách, vyliate nápojde na sedadlách, škvrny a podobne) je poplatok za tepovanie sedadla 80€.
 • Vozidlá sú nefajčiarske. Zmluvná pokuta vo výške 250,-EUR za každý prípad fajčenia vo vozidle (popol vo vozidle, zápach po cigaretách a pod.). V prípade poškodenia interiéru znáša všetky náklady na opravu klient ak neboli škody spôsobené v priamej súvislosti so škodovou udalostou.

Ochrana osobných údajov

Uzavretím zmluvy nájomca udeľuje prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prenajímateľ uchováva osobné údaje poskytnuté nájomcom výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami a prípadnými tretími stranami po dobu desiatich rokov.

Osobné údaje nájomcu budú poskytnuté tretím stranám iba v prípade poistenej udalosti, prípadne nedodržania zmluvných podmienok za účelom zabránenia nezákonnej činnosti.

Veľmi si ceníme dôveru, ktorú ste preukázali našej spoločnosti. Radi by sme zdôraznili, že s údajmi, ktoré ste nám zverili, budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a budeme ich používať len na účely, na ktoré ste nám dali Váš súhlas.